Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 5 - Unit 1: What's your address?

doc 11 trang Đăng Khôi 21/07/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 5 - Unit 1: What's your address?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_tap_mon_tieng_anh_lop_5_unit_1_whats_your_address.doc

Nội dung text: Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 5 - Unit 1: What's your address?

  1. UNIT 1: WHAT'S YOUR ADDRESS? PART 1: THEORY I. VOCABULARY English Pronunciation Vietnamese pupil /ˈpjuːpəl/ học sinh address /əˈdres/ địa chỉ hometown /ˈhəʊmtaʊn/ quê nhà centre /ˈsentər/ trung tâm view /vjuː/ cảnh, tấm nhìn floor /flɔːr/ sàn nhà district /ˈdɪstrɪkt/ huyện street /striːt/ phố lane /leɪn/ làn đường, ngõ flat /flỉt/ căn hộ village /ˈvɪlɪdʒ/ làng tower /taʊər/ tịa tháp city /ˈsɪti/ thành phố mountain /ˈmaʊntɪn/ núi town /taʊn/ thị trấn island /ˈaɪlənd/ đảo countryside /ˈkʌntrisaɪd/ vùng nơng thơn small /smɔːl/ nhỏ bé quiet /ˈkwaɪət/ yên tĩnh far /fɑːr/ xa beautiful /ˈbjuːtɪfəl/ đẹp busy /ˈbɪzi/ bộn rộn large /lɑːdʒ/ lớn, rộng crowded /ˈkraʊdɪd/ đơng đúc pretty /ˈprɪti/ đẹp
  2. hơn đĩ được gọi là ầm tiết mang trọng âm. Các em hãy nghe và tập thực hành phát âm chính xác các âm dưới đây. Listen and practise these words. Pay attention to the stress of words. ‘city ‘country ‘language ‘tower ‘modern ‘villa ‘building ‘district PART II: LANGUAGE: VOCABULARY – GRAMMAR – PHONICS I. VOCABULARY 1. Match each picture with each word. No. Pictures Opt. Words 1 A village 2 B pupil 3 C flat
  3. 4 c__ __ __ __ __ s__ __ __ 5 c__ __ __ 3. Complete the sentence with the correct word. far crowded village island come mordern flat floor 1. Our city is very big and ___. 2. The ___is beautiful and quiet. 3. Do you like living in an ___? 4. How___is it from here to your countryside? 5. My house is on the tenth ___of Dai Lien Tower. 6. The city is so ___ and polluted. 7. How often do you ___ back to your hometown? 8. Linda lives in ___ 19, on the eighth floor of Diamond Tower. 4. Look at the picture and complete the sentence. Where do you live? 1 I live at ___ ___ ___ .
  4. 1. Where are you come from? 2. I lives in flat 10 on the second floor of Eiffel Tower. 3. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street. 4. Jimmy lives on his family in London, England. 5. Do your live in 93 Pineapple Road? 3. Reorder the words to make correct sentences. 1. is/ city/ your/ like?/ What ___ 2. or/ your/ Is/ quiet/ city/ noisy? ___ 3. town/ beautiful/ is/ My peaceful./ and ___ 4. in/ Nam/ a/ and/ small/ lives/ city./ busy ___ 5. town/ Danny’s/ large/ is/ modern./ and ___ 4. Complete the sentence with a suitable word. 1. I live ___my parents in Ha Nam Province. 2. My city is very large___crowded. 3. My ___is 53 Pine Street, Wood District. 4. Do you live in a city or in the ___? 5. Is your schoolbag ___or cheap? III. PHONICS 1. Mark the stress of the following words. The number 1 has been done for you as an example. Track 02 1. ‘English 2. teacher 3. pupil 4. Parents 5. mother 6. doctor 7. tower 8. Busy 2. Mark the stress of the underlined words then say the sentence aloud. Track 03 1. My parents live in a small village. 2. Does Linda like living in the city? 3. The mountain is so big and beautiful!
  5. Tony: That’s Linda. Mai: (3) ___? Tony: She’s from England. Mai: Where in England is she from? Tony: (4) ___ Mai: (5) ___ Tony: She’s English. III. READING Read and do the task followed. This is the Pecker’s family. This is Peter Pecker. He is from Amsterdam, Holland. His wife, Jane, is American. She is from Boston, USA. Now she works and lives with her husband in Milan. Their child is Jimmy. He is a pupil at an international primary school. He has lot of friends at school. His best friend is Tom. He comes from England. He’s English. 1. Read and decide if each statement is True (T) or False (F). 1. Jane is from UK. ___ 2.Now Jane lives with her husband in Milan. ___ 3.Tom is the son of Mr. Pecker and Mrs. Jane. ___ 4.Jimmy has few friends at school. ___ 5.Tom comes from England. ___ 2. Read the passage again and answer the question. 1. Where does Peter come from ? ___ 2. What is Jane’s nationality? ___ 3. How many children do they have? ___ 4. What is her son’s name? ___ 5. Who os Jimmy’s best friend? ___
  6. 3. Jordy/ Laos/ Laotian ___ 4. Kamilia/ Malaysia/ Malaysian ___ 5. Janice/ America/ American ___