Bài tập Unit 1 đến 3 môn Tiếng Anh Lớp 3

doc 16 trang Đăng Khôi 21/07/2023 6380
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Unit 1 đến 3 môn Tiếng Anh Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_tap_unit_1_den_3_mon_tieng_anh_lop_3.doc

Nội dung text: Bài tập Unit 1 đến 3 môn Tiếng Anh Lớp 3

  1. UNIT 1 HELLO I. Odd one out. 1. a. Phong b. Mai c. You 2. a. Hi b. Fine c. Hello 3. a. Hello b. Hi c. Good bye 4. a. Good bye b. Bye c. See you later 5. a.Nam b.Quan C. Miss Hien II.Listen and tick (V) or cross (X). There are two examples. Examples: A. B. 1. 2. 3. 4. 5. 1
  2. a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter. 2. How are you? - a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh d. Hi, Mai. I am Peter. 3. Goodbye, class. - a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter. 4. Bye, Quan. - a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter Bộ bài tập Unit 3 dài 101 trang có file nghe được biên soạn bởi nhóm giáo viên giỏi thiết kế bắt mắt hãy liên hệ Zalo 0988166193 để sở hữu tài liệu VI. Look and write. There is one example. iehn → H_ _ _ Example: iehn → Hien 1. lhole→ 2. ih → h_ _ _ _ h_ 3. ahnkts→ 4. eby→ t_ _ _ _ b_ _ VII. Rearrange the words to make sentences. 1. you/ meet/ Nice/ to/ ./ 3
  3. P W O H E L L O J T F F D L G D Q P Y H D D B Y E F W T B A V V Y L J G R H D N J P E J H H T K S K K E E A A K Y L N S UNIT 2 WHAT’S YOUR NAME? I. Listen and tick . There is one example. Example: A. B. 1. A. B. 2. A. B. 5
  4. III. Odd one out. 1. a. how b. what c. LiLi 2. a. my b. name c. your 3. a. Alan b. meet c. Lan 4. a. book b. friend c. pen 5. a. how b. hello c. hi IV. Match A with B. A B 1. What ’s your name? 1 a. Bye. See you later. 2. How are you? 2 . b. My name is Nga. 3. Goodbye. 3 . c. I’m fine, thank you. 4. Hello, I am Linda. 4 . d. Nice to meet you, too. 5. Nice to meet you. 5 . e. Hi. I’m Quan. 6. How do you spell Tony ? 6 . f. T-O-N-Y. V.Look and read. Tick or cross the box. There are two examples. This is Phong. This is Miss Hien. Examples: A. B. 1. 2. 7
  5. a. nema b. mena c. name 9. I am _ _ _ _, thank you. a. five b.fine c. nine 10. How_ _ you spell your name? a. are b. do c. is VII. Rearrange the words to make sentences. 1. my / is / name / Mary. ___ 2. your / what / name / is ? ___ 3. How /you /spell/your/ name/ , Phong/ do /? ___ 4. you / are / how ? ___ 5. am / I / fine / you / thank /,/. ___ 6. N-/ A/ L-/D-/I-/ ___ VIII. Read and complete a. Q-U-A-N- Spell my name’s how Quan: Hi, (1) name’s Quan. Linda: Hello, Quan. My (2) Linda.(3) do you spell your name? Quan: (4) How do you (5) .your name? Linda: L-I-N-D-A. b. Fine how hello fine Mai : (1) ., Miss Hien. (2) are you? Miss Hien: Hello, Mai. (3) , thanks. And you? Mai: I’m (4) , thank you . Goodbye, Miss Hien. Miss Hien: Goodbye,Mai. 9
  6. 6. How do you spell your name? UNIT 3 THIS IS TONY I. Complete each word. 1. _ow 2. _o 3. _ _is 4.Th_nks 5. _ony 6. _ _at 7. _ho 8. _ame II.Listen and tick or cross . There are two examples. Examples: A. B. 1. 2. 3. 4. 5. III.Listen and write. 1) ___ is a lorry. 11
  7. 4. Is Tony your friend? A. yes, she is. B. No, he isn’t. C. No, they aren’t 5. What’s name? Her name is Hoa. A. my B. his C. her 6. How is she? She’s . A. five B. nice C. ok 7. How old is your grandmother? She is eighty old. A. years B. year C. yes 8. to meet you. A. nine B. nice C. good 9. Bye. See you A. late B. nice C. later 10. What’s it?It’s inkpot. A. an B. a C. some VI.Complete the sentences using THIS OR THAT ___ IS A CAR ___ IS A KITE ___ IS AN APPLE ___ IS A TENT ___ IS A TREE 13
  8. 6. isn’t/ it/ No 7. Peter/ is/ this 8. my/ is/ friend/Mary/. . 9. Mai/ too/ friend/ is/ my/. . 10. that/ Hien/ this/ is . 11. It/is/ yes 12. that / Mai/ is ? . 14. nine/ old/ I’m/ years. . 15. Mai/ how/ is / old ? ? IX. Read and do the tasks. Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too. A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F) 0. He is Nam. 1. Nam is eight years old. 2. His best friend is Linda. 3. Linda is ten years old. 4. Peter is nine years old. 15