Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 12 (Lần 1) - Mã đề: 112 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Trần Phú (Có đáp án)

docx 7 trang Trần Thy 10/02/2023 15520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 12 (Lần 1) - Mã đề: 112 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Trần Phú (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_khao_sat_chat_luong_mon_toan_lop_12_lan_1_ma_de_112_n.docx

Nội dung text: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 12 (Lần 1) - Mã đề: 112 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Trần Phú (Có đáp án)

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: Toán 12 O Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC x (Đề thi có 01 trang) Mã đề 112 Câu 1: Cho hình chóp đều S.ABCD . Khẳng định nào sau đây sai? A. Tất cả các cạnh đều bằng nhau B. Các mặt bên tạo với đáy các góc bằng nhau. C. Các mặt bên là tam giác cân. D. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABCD là tâm của đáy. Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A¢B¢C¢D¢có AB = a , BC = a 2 , AA¢= a . Góc giữa đường thẳng AC¢và mặt phẳng (ABCD)bằng A. 450 . B. 300 . C. 600 . D. 900 . Câu 3: Cho đồ thị hàm bậc ba y f x như hình vẽ. x2 4x 3 x2 x Hỏi đồ thị hàm số y có bao nhiêu đường tiệm cận đứng. 2 x f x 2 f x A. 2. B. 3. C. 6. D. 4. Câu 4: Cho hàm số f x có đạo hàm trên ¡ là f x x 1 x 3 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  10;20để hàm số y f x2 3x m đồng biến trên khoảng 0;2 ? A. 18. B. 16. C. 20 . D. 17 . Câu 5: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y mx4 m 1 x2 1 2m có một điểm cực trị A. m ;0 . B. m ;01; . C. m 1; . D. m 0;1 . Câu 6: Cho hàm số y f x có đồ thị y f x như hình vẽ. Xét hàm số 1 3 3 g x f x x3 x2 x 2022. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 3 4 2
  2. Câu 13: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó có đúng 3 chữ số chẵn? A. 60000 . B. 36000 . C. 72000 . D. 64800 . x 2 Câu 14: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mthuộc đoạn  2021;2021 để hàm số y đồng biến x m trên từng khoảng xác định? A. 2023. B. 2021. C. 2020 . D. 2022 . Câu 15: Cho hàm số y f x . Đồ thị hàm số y f x như hình vẽ sau: Hàm số g x f 4 2x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 3 5 1 3 5 A. ; . B. ; 2 . C. ; . D. ;7 . 2 2 2 2 2 Câu 16: Giá trị cực tiểu của hàm số y x3 2x2 x 5 là A. 5. B. 7. C. 9. D. 6. Câu 17: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A B C có BB a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC a 2 . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. a3 a3 a3 A. V . B. V . C. V a3 . D. V . 2 3 6 Câu 18: Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh ? A. 25 . B. 20 . C. 10. D. 15. Câu 19: Đồ thị của hàm số y x3 3x 2 5 có hai điểm cực trị A và B . Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ. 10 A. S 5. B. S 9 . C. S . D. S 10 . 3 1 2 2021 1 1 1 b Câu 20: Tích 2021 ! 1 1 1 được viết dưới dạng a , khi đó a, b là cặp nào trong 1 2 2021 các cặp sau ? A. 2021; 2020 . B. 2021; 2022 . C. 2022; 2021 . D. 2020; 2021 . 2x 1 Câu 21: Cho hàm số y . Mệnh đề đúng là x 1 A. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ; 1 và 1; . B. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ; 1 và 1; , nghịch biến trên 1;1 . C. Hàm số đồng biến trên ¡ . D. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng ; 1 và 1; . Câu 22: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 6 .
  3. 6 3 A. I . B. I . C. I . D. I . 2 3 mx2 4 Câu 33: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc  10;10 để đồ thị hàm số y có ba x 1 đường tiệm cận? A. 10. B. 7 . C. 8 . D. 6 . Câu 34: Khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a . Thể tích khối chóp đã cho bằng 16s 4 A. 4a3 . B. a3 . C. 16a3 . D. a3 . 3 3 Câu 35: Mệnh đề nào dưới đây sai? 2022 2021 2021 2022 A. 3 1 3 1 . B. 2 1 2 1 . 2021 2020 2 2 2 1 3 C. 1 1 . D. 2 2 . 2 2 Câu 36: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . Câu 37: Giá trị lớn nhất của hàm số y cos4 x cos2 x 4 bằng 1 17 A. . B. . C. 4 . D. 5. 2 4 Câu 38: Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC a 3 , AB AC 2a , BC 3a . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng: 5a3 5a3 5a3 35a3 A. . B. . C. . D. . 6 4 2 2 Câu 39: Cho hàm số y f x có đồ thị hàm số y f ' x như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng về hàm số y f x ? y y=f'x -1 1 x O 2 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0; . B. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;0 . C. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 1 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;2 . Câu 40: Cho lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; BC 2a ; ·ABC 30. Biết cạnh bên của lăng trụ bằng 2a 3 . Thể tích khối lăng trụ là:
  4. A. 16. B. 18. C. 19. D. 17. 7 Câu 48: Đạo hàm của hàm số y x2 3x 7 là 6 6 A. y ' 7 x2 3x 7 . B. y ' 7 2x 3 x2 3x 7 . 6 5 C. y ' 2x 3 x2 3x 7 . D. y ' 7 2x 3 x2 3x 7 . Câu 49: Cho hình đa diện đều loại 4;3 có cạnh bằng a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. S 6a2 . B. S 4a2 . C. S 10a2 . D. S 8a2 . Câu 50: Cho hàm số y f x liên tục trên đoạn  2;6và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  2;6.Giá trị của M m bằng A. 8 . B. 8 . C. 9 . D. 9 . HẾT (Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN 1 A 11 B 21 A 31 A 41 A 2 B 12 B 22 B 32 C 42 D 3 D 13 D 23 C 33 D 43 C 4 A 14 A 24 A 34 D 44 C 5 B 15 C 25 D 35 A 45 B 6 B 16 A 26 D 36 B 46 B 7 C 17 A 27 D 37 C 47 D 8 C 18 D 28 B 38 B 48 B 9 D 19 A 29 C 39 B 49 A 10 D 20 C 30 C 40 C 50 D