Kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có hướng dẫn chấm)

docx 6 trang Trần Thy 09/02/2023 7050
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_cuoi_ki_2_mon_hoa_hoc_lop_11_nam_hoc_2021_2022_so_g.docx

Nội dung text: Kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có hướng dẫn chấm)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH QUẢNG NAM Môn: HÓA HỌC – Lớp 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) MÃ ĐỀ 301 Họ và tên: SBD: Lớp : Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; Br = 80. I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) Câu 1: Số nhóm - OH có trong một phân tử propan-2-ol là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 2: Hợp chất 1,2-đimetylbenzen thuộc loại A. ancol. B. hiđrocacbon no. C. hiđrocacbon thơm. D. hiđrocacbon không no. Câu 3: Phản ứng đime hóa C2H2 tạo thành A. C2H4. B. C6H6. C. C4H6. D. C4H4. Câu 4: Sục khí etilen vào bình đựng nước brom, thấy dung dịch mất màu. Phản ứng hóa học xảy ra thuộc loại A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế. C. phản ứng tách. D. phản ứng trùng hợp. Câu 5: Chất nào sau đây thuộc loại ankađien? A. CH3 – CH = CH2. B. CH3 – CH2 – CH3. C. CH ≡ C – CH3. D. CH2 = C = CH2. Câu 6: Công thức chung của các chất thuộc dãy đồng đẳng ankin là A. CnH2n-6 (n ≥ 6). B. CnH2n-2 (n ≥ 2). C. CnH2n+2 (n ≥ 1). D. CnH2n (n ≥ 2). Câu 7: Phenol (C6H5OH) phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây? A. NaHCO3. B. HCl. C. NaCl. D. Br2. Câu 8: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của ankan? A. CH4. B. C6H6. C. C2H4. D. C2H2. Câu 9: Tên thay thế của hợp chất có công thức C2H6 là A. etyl. B. hexan. C. etilen. D. etan. Câu 10: Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử metylbenzen là A. 8. B. 7. C. 6. D. 9. Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai? A. Trùng hợp etilen thì thu được polietilen. B. Có thể điều chế khí etilen từ ancol etylic. C. Có thể cộng hợp tối đa một phân tử HCl vào một phân tử but-2-en. D. Đốt cháy hoàn toàn C4H8, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O. Câu 12: Phân tử ancol luôn chứa nhóm A. - CH3. B. - C2H5. C. - Cl. D. - OH. Câu 13: Sản phẩm chính thu được khi đun nóng toluen với brom là A. benzyl bromua. B. p-bromtoluen. C. o-bromtoluen. D. brombenzen. Câu 14: Cho metylpropan tác dụng với clo (chiếu sáng), số sản phẩm thế monoclo tạo thành là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
  2. 4 A 9 D 14 B 19 A 5 D 10 B 15 B 20 C PHẦN TỰ LUẬN NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 301, 303, 305, 307 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1. a. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4. 2CH C H + 3H . 0,25đ/ 4 2 2 2 pt C2H2 + H2 C2H4. CH2= CH2 + H2O CH3CH2OH. b. CH3OH: ancol metylic; C2H5OH: etanol. 0,5 c. Sủi bọt khí không màu. 0,5 Câu 2. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O. 0,25 BĐ: 0,1 0,4 PƯ: 0,1 → 0,3 → 0,2 CL: 0 0,1 0,2 Y gồm 0,1 mol O2 và 0,2 mol CO2. 0,25 M(Y)= (0,1x32 + 0,2x44)/0,3= 40. 0,25 d(Y/kk)= 40/29 = 1,4. 0,25 Học sinh làm theo cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH QUẢNG NAM Môn: HÓA HỌC – Lớp 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) MÃ ĐỀ 302 Họ và tên: SBD: Lớp : Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; Br = 80. I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) Câu 1: Hợp chất 1,3-đimetylbenzen có thành phần nguyên tố gồm A. hiđro, cacbon và clo. B. cacbon và clo. C. hiđro và cacbon. D. hiđro, cacbon và oxi. Câu 2: Số nhóm - OH có trong một phân tử propan-1-ol là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 3: Tên thay thế của hợp chất có công thức CH4 là A. metilen. B. metyl. C. metan. D. butan. Câu 4: Sục khí etilen vào bình đựng dung dịch KMnO 4, thấy dung dịch mất màu tím. Phản
  3. Câu 21: Biết rằng 6,3 gam một anken X làm mất màu vừa đủ 300 gam dung dịch Br 2 4%. Công thức phân tử của X là A. C5H10. B. C7H14. C. C4H8. D. C6H12. II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 1. (2,0 điểm) a. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): (1) (2) (3) (4) CH3CHO  C2H2  CH2= CH- C≡ CH  CH2= CH- CH= CH2  CO2 b. Viết tên thông thường của C2H5OH và tên thay thế của CH3OH. c. Nêu hiện tượng xảy ra khi cho mẩu kim loại natri vào ống nghiệm chứa C6H5OH (lỏng). Câu 2. (1,0 điểm) Hỗn hợp X gồm 0,2 mol C2H2 và 0,6 mol O2. Đun nóng hỗn hợp X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, làm lạnh để loại bỏ hơi nước, thu được hỗn hợp khí Y. Tính tỉ khối hơi của Y so với không khí. HẾT Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: HÓA HỌC 11 PHẦN TRẮC NGHIỆM 1 C 6 D 11 B 16 B 21 D 2 A 7 C 12 C 17 A 3 C 8 C 13 D 18 A 4 B 9 D 14 D 19 D 5 D 10 B 15 B 20 A PHẦN TỰ LUẬN NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 302, 304, 306, 308 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1. a. C2H2 + H2O CH3CHO. 0,25đ/ 2CH≡ CH CH = CH- C≡ CH. 2 pt CH2= CH- C≡ CH + H2 CH2= CH- CH= CH2. C4H6 + 11/2O2 4CO2 + 3H2O. b. C2H5OH: ancol etylic; CH3OH: metanol;. 0,5 c. Sủi bọt khí không màu. 0,5 Câu 2. 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O. 0,25 BĐ: 0,2 0,6 PƯ: 0,2 → 0,5 → 0,4