Bài tập luyện viết Tiếng Anh Lớp 4

pdf 110 trang Đăng Khôi 21/07/2023 7620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập luyện viết Tiếng Anh Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_tap_luyen_viet_tieng_anh_lop_4.pdf

Nội dung text: Bài tập luyện viết Tiếng Anh Lớp 4

 1. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ f ǮǮǮǮ the tǮǮǮǮǮǮǮǮwelth o April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtwelth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe thirteenth of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮthirteenth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ the fourteenth of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfourteenth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe fifteenth of April fifteenth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ the sixteenth of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮsixteenth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 21
 2. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe twenty second of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtwenty-second ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe twenty third of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtwenty-third ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ the twenty fourth of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtwenty-fouth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe twenty fifth of April twenty-fifth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ the twenty sixth of April ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtwenty-sixth ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 23
 3. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ *Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ What’s theǮǮǮǮǮǮǮǮǮ date today? ǮǮǮIt’s the twentyǮǮǮǮ eighth of October.ǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮ What’s the date today? ǮǮǮǮǮǮ f ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ It’s the second o September. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 25
 4. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ When’s yourfather’s birthday? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ It’s on the twentieth of July. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhen’s Mary’s birthday? ǮǮ ǮǮIt’s on ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮthe nineteenth of November. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮWhen’s his birthday?ǮǮǮǮǮǮǮǮ It’sǮǮǮǮ on the first oǮǮǮǮǮǮǮǮf January. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 27
 5. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ swing ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮswing ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮplay the drums ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮPlay the drums ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ play the piano ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Play the piano ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮplayǮǮǮǮǮǮǮǮǮ volleyball ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮPlay volleyball ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ swim ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮswim ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 29
 6. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat can you do? I can sing a song. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat can you do? I can swim and dance. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat can he do? He can draw a picture. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat can she do? She can play the piano. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 31
 7. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Unit 6: Where’s your school? *ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮVocabulary (Trường của bạn ở đâu?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ My Duc District ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ District ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Phung Xa Primary School ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮPrimary school ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮroad ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮroad ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Phung Xa Village ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮvillage ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Dai Nghia Town ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtown ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 33
 8. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ My school is in Phung Xa Village. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮ Where’s Nam’s school? ǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ It’s on Thanh Xuan Street. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ What class are you in?-I’m in class 4A. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat class is he/she in?-He/She’s in class 4B. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 35
 9. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ read comic books ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮ ǮǮread comicǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ books ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ collect books ǮǮ collect books ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ fly a kite ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮ fly a kite ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ dance Ǯ ǮǮǮǮǮdance ǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ play football ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ play football ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ swim ǮǮǮǮǮǮǮǮǮswim ǮǮǮ 37
 10. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat do you like doing?-I like flying a kite. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat does Linda like doing?-She likes singing. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat does Tony like doing?-He likes skating. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮDo you like riding a bike?- Yes, I do. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮDo you like playing a drum?- No, I don’t. Ǯ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 39
 11. English writing Grade 4 ǮǮUnitǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 8: What subjects do you have today? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ (Hôm nay bạn có môn học gì?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ *Vocabulary ǮǮ ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮsubject Ǯ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮsubject ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ English ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ English ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Maths ǮǮǮ ǮMathsǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Vietnamese ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Vietnamese ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Art Art ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Music ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Music 41
 12. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s subjects do you have today? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮI have Maths, Science and Art. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ WǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮhat’s subjects do you have on Mondays? IT E .ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ I have Music, Vietnamese, and nglish. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮDo you have History and Geography today? -No,ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Yes, it isn’t. I do. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 43
 13. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮI have Maths and Vietnamese everyday. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ When do you have Music? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮI have it on Wednesdays and Thursdays. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ When do you have PE? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ I have PE on Mondays and Fridays. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 45
 14. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ have fun have fun ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮpaint a mask ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮpaint a mask ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ write a dictation ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮwrite a dictation ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ write a letter ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮwrite a letter ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ watch TV ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Watch TV ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ listen to music ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮlisten to music 47
 15. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIs your brother painting a mask?- No, he isn’t. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIs your mother cooking? -Yes, she is. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIs Mai writing a dictation? Yes, she is. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat are they doing?-They’re having a break. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat are your parents doing? They’reǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ watching TV in the livingroom. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 49
 16. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 10: Where were you yesterday? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ (Bạn đã ở đâu ngày hôm qua?) *Vocabulary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ water ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮwater ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ chat online ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ chat online ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ yesterday ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮyesterday ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ last ǮǮǮ Ǯ last ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ at home ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ at home ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ at school Ǯ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮat school ǮǮǮ 51
 17. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮ Where were you yesterday?ǮǮǮǮǮǮǮ I was at the zoo. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhere were you last month?I was on the beach. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhere were you last night? I was at home.Ǯ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ What did you do yesterday? I went to school. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 53
 18. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 11: What time is it? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ (Mấy giờ rồi?) *VocabularyǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ time ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtime ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ get up ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ get up ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ have breakfast ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ haveǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ breakfast ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ have lunch ǮǮ have luch ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ have dinner ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ have dinner ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮgo home ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ go home ǮǮǮ 55
 19. Yes, I do. What do you do at break time? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat time is it? -It’s seven o’clock. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat time is it now? -It’s eleven twenty-five. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIt’s time for school/ It’s time for lunch. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIt’s time to go to school/ It’s time to have lunch. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮWhat time do you get up?- IǮǮǮǮǮ get up at six thirty. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 57
 20. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮ Unit 12: What doesǮǮǮǮǮǮǮ your father do? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ (Bố của bạn làm gì?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ *Vocabulary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ job ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ job ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ doctor ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ doctor ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ clerk ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮclerk ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮdriver ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ driver ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfarmer ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ farmer ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ nurse ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮnurse 59
 21. bedroom English writing Grade 4 ǮǮ*ModelǮǮǮǮ sentences ǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat does your father do?-He’s a teacher. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat does your mother do?-She’s a nurse. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s his job?-He’s a student. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s her job?-She’s a clerk. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 61
 22. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhere does your mother work?- ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ She works in a hospital. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ WǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮhere does your brother study?- ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮHe studies in a school in my village . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MyǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ sister is a clerk. She works in an office. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 63
 23. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfavourite ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfavourite ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ noodle ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮnoodle ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ fish ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ fish ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ dish ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮdish ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ pork ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮpork ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ rice ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮrice ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ drink drink ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 65
 24. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s your favourite food? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮMy favourite food is chicken./ It’s chicken.ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s her favourite food? f f ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Her avourite ood is noodles./ It’s noodles. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s his favourite food? f f f f ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ His avourite ood is bee ./ It’s bee . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 67
 25. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮI like egg and pork. I don’t like chicken.ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ She likes fish. She doesn’t like beef. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ He likes apple juice. It’s his favourite drinkǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮMy mother likes orange juice. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 69
 26. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 14: What does he look like ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ( Anh ấy trông như thế nào?) *ǮǮǮVocabulary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ strong strong ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ weak weak ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ tall ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtall ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ short short ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ old ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮold ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ young ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮyoung ǮǮ 71
 27. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s does your mother look like? She’s tall. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮWhat’s does yourǮǮǮǮǮǮǮǮ brother look like? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ He’s big and strong./ He looks handsome. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ WǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮhat’s does your grandmother look like? She’sǮǮǮǮ old and short.ǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 73
 28. What’s nationality are you? English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWho is taller, the boy or the girl? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮThe boy is taller than the girl. ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWho is bigger? My father is bigger than me. girl.ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Who is stronger, your father or your brother? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ My father is stronger than my brother. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 75
 29. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 15: When’s Children’s Day? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ( Tết thiếu nhi là ngày nào?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Vocabulary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfestival festival ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Christmas Ǯ Christmas ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮChildren’s Day Children’s Day ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ w ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ne year New year ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮTet holiday Tet holiday ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 77
 30. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ midnight ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ midnight ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ wear new clothes ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮwear new clothes ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ get lucky money ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮget lucky money ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ make banh chung ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮmake Banh chung ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 79
 31. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhen’s Christmas? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ -It’s on the twenty-fifth of December. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ When’s Teachers’ Day? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIt’s on the twentieth of November. ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhen’s New Year?It’s on the first of January. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 81
 32. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ What do you do on Teachers’ Day? e give flowers and best wishes to our teachers. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ W ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat do you do at Christmas? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ We decorate the Christmas tree. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWe have a lot of gifts on Children’s Day. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 83
 33. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ swimming pool ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮswimmingǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ pool ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮcinema cinema ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ film ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮfilm ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ chocolate ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮchocolate ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ medicine ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ medicine ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ sweet ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮsweet ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 85
 34. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Let’s go to the cinema. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Great idea! ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮLet’s go to the supermarket. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Sorry, I’m busy. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Let’s go to the bookshop. I want some books. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Good idea! ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 87
 35. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhy does Nam want to go to the post office? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Because he wants to send a letter. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Why do you want to go to the zoo? Because I want to see the animals. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Why do they want to go to the swimming pool?ǮǮǮǮǮǮǮ Because they want to swim.It’sǮǮǮǮǮ so hot today. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 89
 36. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ j ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ umper ǮǮǮ ǮjumperǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ j ǮǮǮǮǮǮǮǮǮjacket acket ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ scarf ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮscarf ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ cap ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮcap ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ T-shirt ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ T-shirt ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ trousers/pants ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮtrousers/pants ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 91
 37. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Excuse me.Can I have a look at thisǮǮǮ skirt? Ǯ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮHowǮǮǮǮǮǮǮǮ much is the blue skirt? It’s 99.000ǮǮǮ dong. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮHow much is the red scarf? It’s 60.000 dong. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮHow much is the jumper? It’s 150.000 dong. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 93
 38. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 18: What’s your phone number? ǮǮǮǮǮǮǮ ( Số điện thoại của bạǮǮǮǮǮn là gì?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ* Vocabulary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ mobile phone ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮmobile phone ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ phone number ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮphone number ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ zero ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮzero(oh) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ call ǮǮǮǮǮǮǮcall ǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ go swimming ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮgo swimming ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 95
 39. How How English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ*Model sentences ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ What’s your mother’s phone number? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIt’s oh-nine-seven-nine,nine-three-three,seven-five-nine. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s your phone number? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮIt’s oh-nine-eight-nine,six-three-one,seven-fourǮǮ-zero. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat’s Tom’s phone number? It’s zero-nine-one two, oh-oh-seven,six-three-eight. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 97
 40. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮUnit 19: What animal do you wantǮǮǮ to see? Ǯ* ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮVocabulary (Bạn muốn xem con vật nào?) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ animal ǮǮǮ ǮanimalǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮbear ǮǮǮ Ǯbear ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮcrocodile ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮcrocodile ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ elephant ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮelephant ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ kangaroo ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮkangaroo 99
 41. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ funny ǮǮǮ ǮfunnyǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ scary ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ scary ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ beautiful ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮbeautiful ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ panda ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ panda ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ cute ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮcute ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 101
 42. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat animal does Nam want to see? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ He wants to see kangaroos. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮWhy do you like zebras?ǮǮǮǮ ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮBeacause they’re beautiful and fast. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮWhy do Nam and ǮǮǮǮQuan like pandas?ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮBeacause they’re very cute. ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 103
 43. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮLinda and Peter like bears ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮbeacause they’re big. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮI like bears and elephantsǮǮǮǮ ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮbeacause they’re enormous. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮ Mai doesn’t like crocodilesǮǮǮǮ ǮǮǮ beacause they’re very scary. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 105
 44. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ beach ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ beach ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ hotel ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮhotel ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ sea sea ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ swim in the sea ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮswim in the sea ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮstay ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮ stay ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 107
 45. English writing Grade 4 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮ What are you goingǮǮǮǮ to do there? ǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ I‘m going to build a sandcastle. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhat are you going to do then? I‘m going to swim in the sea. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮWhen are you going to take a boat cruise?ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮ In the afternoon. ǮǮǮ ǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 109