Bài tập Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it?

docx 5 trang Đăng Khôi 21/07/2023 1240
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_tap_tieng_anh_lop_4_unit_11_what_time_is_it.docx

Nội dung text: Bài tập Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it?

  1. Unit 11: lesson 1: What time is it? Choose the correct answer go to bed get up go home go to bed get up go home go to bed get up go home have lunch have breakfast have dinner have breakfast have lunch have dinner have breakfast have lunch have dinner Look and circle 1.John: What time is it? Nam: It's ___. A.six o'clockB.six thirty o'clockC.six thirty
  2. 2. What time is it? - It’s ___. 3. What time is it? - It’s ___. 4. What time is it? - It’s ___. 5. What time is it? - It’s ___. 6. What time is it? - It’s ___. 7. What time is it? - It’s ___.
  3. 4. Nam goes to bed at ten fifteen. 5. Tom watches cartoons on TV at nine thirty. Read and select the best answer from the given choices. (Đọc và chọn đáp án phù hợp nhất từ những lựa chọn được đưa ra.) Quan: Hi, Phong. time is it? Phong: Hi, Quan. 4.55 p.m. Quan: It’s time play football. Phong: go to the park together. 1. A.What B.What’s C.When 2. A.It’s B.That’s C.This’s 3. A.go B.for C.in 4. A.Let’s B.Let C.Let’s us