Đề kiểm tra giữa học kì II cho học sinh khuyết tật môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tân Tiến (Có đáp án)

docx 3 trang Đăng Khôi 21/07/2023 38450
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II cho học sinh khuyết tật môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tân Tiến (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_cho_hoc_sinh_khuyet_tat_mon_toan.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì II cho học sinh khuyết tật môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tân Tiến (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TH TÂN TIẾN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II CHO HS KHUYẾT TẬP Họ và tên: MÔN TOÁN - LỚP 4 NĂM HỌC 2022 – 2023 Lớp: . Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Nhận xét của giáo viên Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 2 Câu 1. Đọc phân số sau ? 3 A. Hai phần ba B. Ba phần hai C. Hai phần hai D. Ba phần ba Câu 2. Số điền vào chỗ chấm của 10 dm = cm là : A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000 Câu 3. Nối chữ cái ở cột bên trái với số ở cột bên phải để được phép so sánh đúng: 2 2 a) 1) > 3 3 2 3 2) < b) 4 4 15 3 3) = c) 15 15 2 Câu 4. Phân số nào dưới đây bằng phân số ? 3 9 6 20 4 A. B. C. D. 8 12 30 9 Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau b) Hình bình hành có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau c) Hình bình hành có 2 góc nhọn và 2 góc tù Phần II. Tự luận Câu 6. Tính 3 a) + 2 = 4 4 6 3 b) - = 7 7 1 Câu 7. Mai có 20 cái kẹo. Mai cho Hoa số kẹo. Hỏi Hoa có bao nhiêu cái kẹo? 2 Bài giải 1
  2. ĐÁP ÁN Phần I. Trắc nghiệm: Câu 1(1 điểm) : Câu 2(1 điểm): Câu 3(1,5 điểm): Câu 4(1 điểm): Câu 5( 1,5 điểm): Phần II. Trình bày bài giải các bài toán sau: Câu 6(2 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm Câu 7(2 điểm): 3